گزارش سالانه برنامه‌ها و بازی‌های موبایل کافه بازار منتشر شد

0

بازار با انتشار گزارشی، از درآمد 280 میلیارد تومان برای توسعه دهندگان و ثبت 27 میلیون تراکنش موبایلی توسط کاربران خبر داد.

کافه ﺑﺎزار، ﮔـــﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـــﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾـــﻞ اﯾـــﺮان در ﺳـــﺎل 1399 را با هدف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻦ ﺗﺮ از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔـــــﺰارش در اﻧﺘـــــﻬﺎی ﺳـــــﺎل، ﺑـــﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴـــﺘﺮ ﺗﻮزیع و ﭘﺨﺶ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑـــﺎزی و وﯾﺪﯾﻮ، ﺑﯿـــﺶ از ﻣﯿﻠﯿﻮن ۴۴ ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﺎربران ﺑﺎزار در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺎر ۱٫۶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎزی داﻧﻠﻮد ﯾﺎ ﺑﺮوزرﺳــﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿﺎرد ٢٨٠ ﺗﻮﻣـــــﺎن درآﻣــﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ۱۳۹۸، ۴۸ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

معرفی سایت بینش بازار

ﺑـﺎزار در ﮐﻨـﺎر اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔــﺰارش، ﺑﺎ راه اﻧﺪازی وب «ﺳـــﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨﺶ ﺑـــﺎزار» ﺷــــــﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺻﻨﻌـــﺖ و روﻧـــﺪ ﺗﻐﯿﯿـــﺮ آن را ﺑـــﺮای ﺗﻤـــﺎم ﺑﺎزیگران ﺻﻨﻌـــﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـــﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در دﺳـــﺘﺮس ﻗﺮار داده ﺗـــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـــﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗـــﺮ و ﺷـــﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘـــﺮ از ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤـــﺎت درﺳـــﺖ ﺗﺮی ﺑﺮای دﺳـــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ ﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

گزارش نصب و بروزسانی بازار در سال 1399

۸۸ درصد درآمد کل توسعه دهندگان در اختیار توسعه دهندگان استان تهران است و استان خراسان رضوی درصد 5 درصد در جایگاه دوم قرار دارد و سایر استان ها در مجموع فقط 7 درصدآمد دارند.

درآمد توسعه دهندگان در گزارش بازار سال 1399

در گزارش کافه بازار سال 1399، آمارهای کلی یک سال گذشته و همچنین آمارها به تفکیک نوع اپلیکیشن، بازی یا برنامه بودن، ارائه شده است. از آمارهای گزارش کافه بازار می‌توان به نقشه رقابت در صنعت محصولات دیجیتال، توزیع خریداران در کشور و درصد خریداران مشترک بین رقبای هر دسته اشاره کرد.

بررسی نصی و بروزرسانی برنامه ها براساس دسته در گزارش کافه بازار سال 1399

 

ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤـــﯽ از ﺧﺮیداران از ﺳـــﻪ اﺳـــﺘﺎن ﺗﻬﺮان، آذرباﯾﺠـــﺎن ﻏﺮبی و درﺻﺪ ٣٢ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺧﺮیـــﺪاران ﻣﺤﺘـــﻮای دﯾﺠﯿﺘـــﺎل در اﺳـــﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﺴـــﺘﻨﺪ. ﺧﺮاﺳـــﺎن ﺷـــﻤﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮیـــﻦ ﺧﺮیـــﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

گزارش‌های سالانه استور کافه بازار یکی از منابع مهم تحلیل بازار برای استارت آپ‌ها و تیم‌های مارکتینگ شرکت‌ های مختلف به حساب می‌آید.

گزارش سال 1399 برنامه‌ها و بازی‌های موبایل کافه بازار را می‌توانید از این لینک دانلود کنید.

بازی‌سازان ایرانی در حال پیشرفت

داده‌های موجود در گزارش استور اول اندرویدی ایران، دارای نکات بسیار زیاد و موشکافانه‌ای است که می‌توان مدت‌ها به تجزیه و تحلیل آنها پرداخت. از جمله در بخش بازی‌ها، اعداد و ارقام در مجموع رشد صنعت گیم را در ایران نشان می‌دهند؛ اما این رشد به تجزیه و تحلیل‌هایی نیاز دارد که شاید فعالان حوزه بازی‌سازی، بهترین افراد برای این کار باشند. به همین بهانه، در گفت‌وگو با چند تن از فعالان این حوزه، تلاش کردیم داده‌های این گزارش را بررسی کرده و از پیش‌بینی آنها در آینده صنعت گیم ایران باخبر شویم.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.