استارتاپ‌های ایرانی انتخاب سردبیر

ایمبر؛ پلتفرم جامع ارتباط با مشتریان

یکپارچگی مدیریت و ارتباط با مشتریان با ایمبر

ایمبر؛ پلتفرم جامع ارتباط با مشتریان
در دنیایی که اکثر کسب‌و‌کارها در گروه کسب‌و‌کارهای آنلاین قرار می‌گیرند، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این دسته از کسب‌و‌کارها، نبود یک سیستم جامع برای انجام کارهای مارکتینگ و جذب و ارتباط با مشتری است که نبود ‌چنین سیستمی باعث پراکندگی اطلاعات و در نتیجه نارضایتی مشتریان می‌شود.ایمبر یک پلتفرم جامع ارتباط با مشتریان است که سعی در حل این مشکل داشته است. در مصاحبه‌ای به سراغ سامان بابلی، هم‌بنیانگذار استارتاپ ایمبر رفتم تا با او درباره این کسب‌و‌کار صحبت کنم.

 • زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

زمینه کاری شرکت ما پیش از این خیلی هم نامرتبط با کاری که در حال حاضر انجام می‌د‌هیم، نبود و زمانی که از شرکت قبلی جدا شدیم، تصمیم گرفتیم که چنین محصولی را ارائه و گسترش بدهیم زیرا تجربه‌ای که طی چندین سال فعالیت در این حوزه کسب کردیم، باعث به وجود آمدن احساس نیاز به چنین سیستمی می‌شد؛ یک سیستم یکپارچه و جامع که بتواند اکثر کارهای ارتباط با مشتری و مارکتینگ کسب‌و‌کارها را انجام بدهد.

 • اﯾﺪه ﺷﺮوع اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و چگونه شکل گرفت؟

یکی از ﺑﺰرگ‌ترﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎی ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ، ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﺟﺬب و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی است. ﻧﺒﻮد چنین ﺳﯿﺴﺘﻢ یکپارﭼﻪ‌ای ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ‌ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ چنین ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ‌وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎیی را که از آنها یاد شد، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.

 • اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ می‌دهد و اﻓﺮاد چطور ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟

اﯾﻤﺒﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را درون ﺧﻮد ﺟﺎی داده ‌و ﺑﺎﻋﺚ یکپارﭼﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮیت و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ‌ﺷﻮد‌. اﯾﻤﺒﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ ‌ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ، گفت‌وگوی آﻧﻼﯾﻦ، ﻣﺨﺎطبان و ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻼب ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورژن ﺑﺘﺎی ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ به نام Conversational Landing Page را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻨﺪﯾﻨﮓ‌ﭘﯿﺞ‌ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‌ﺷود و ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻧﺦ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ‌. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺤﺼﻮﻻت اوﻟﯿﻪ هستند ﮐﻪ اراﺋﻪ دادﯾﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ‌زودی ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی، گفت‌وگوی ﺗﯿﻤﯽ، وﯾﺠﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی، اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ، ﻟﻨﺪﯾﻨﮓ‌ﭘﯿﺞ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و غیره اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم و ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﮐﺪ روی ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ.

 • ایمبر از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

این تیم در حال حاضر از 3 نفر تشکیل شده است. در این میان، من و همکارم حامد قلی‌زاده کارهای مربوط به بیزینس را پیش می‌بریم و آقای مهدی علیجانی نیز در قسمت محتوا و ارتباط با مشتریان مشغول به فعالیت است.

 • راه‌اﻧﺪازی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ایمبر از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد؟

در اواسط تیرماه‌۱۳۹۹ تیم ما کار خود را آغاز کرد و با گذشت حدود یک ماه و نیم از آغاز کار خود توانست‌ نسخه اولیه محصول را منتشر کند.

 • ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر تیم ایمبر چقدر ﺑﻮد؟

سرمایه اولیه کسب‌و‌کار ما در واقع سرمایه خود ما بود که ﺑﻪ میزانی فراهم شده است ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﭘﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی جاری مانند سرور و نیروی انسانی و غیره ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﯿﻢ.

 • ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟

ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﻪ صورت ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده‌اﯾﻢ و مشتریان خود را صرفا از راه‌های دیگر یعنی سایت‌هایی که ایمبر را نصب کرده بودند، توانستیم جذب کنیم. در حال حاضر حدود ۶۰ کسب‌و‌کار ایرانی از خدمات ایمبر استفاده می‌کنند.

 • ﺷﯿﻮه ‌درآﻣﺪزاﯾﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﻗﯿﻤﺖ‌ﮔﺬاری ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻪ رﯾﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺷﻔﺎف است، به این صورت ﮐﻪ 4 ﭘﮑﯿﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ارائه ﻣﯽ‌دهیم ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ‌توانند به تناسب ﻧﯿﺎز ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر خود، ﯾﮑﯽ از این محصولات را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺞ راﯾﮕﺎن ﻫﻢ به مشتریان ارائه ﻣﯽ‌دهیم ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد، ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻪ‌راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮانند از آن اﺳﺘﻔﺎده کرده و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر خود را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.

 • ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ کارهایی را اﻧﺠﺎم داده‌اﯾﺪ؟

معرفی ما در بازار تا به امروز به صورت تبلیغات گسترده نبوده و تبلیغات ما به صورت معرفی به دوستان و آشنایان بوده است و مشتریان دیگر هم از طریق همین افراد با ایمبر آشنا شده‌اند. اما ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را داﺷﺘﻪ‌اﻧﺪ، ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ داﺷﺘﻪ‌اﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ‌زودی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮﯾﻢ.

 • از چالش‌هایی که ایمبر با آنها روبه‌رو شده است، بگویید.

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده‌اﯾﻢ، همین است. تیم ما از ابتدا سعی ‌داشته ‌که خود را برای حضور در جامعه جهانی و فعالیت بین‌المللی آماده کند و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﺎ‌ست ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت بین‌المللی فعالیت داشته باشیم.

 • ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ روی ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ‌ﮐﻪ ﻣﺎ به اجبار کارهای خود را به صورت ریموت انجام بدهیم اﻟﺒﺘﻪ به دلیل اﯾﻨﮑﻪ پیش از این هم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر رﯾﻤﻮت را داشته‌ایم، این موضوع برای ما خیلی ﭼﺎﻟﺶ‌ﺑﺮاﻧﮕﯿﺮ ﻧﺒﻮده است، اما ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﮔﺮ ﮐﻞ ﺗﯿﻢ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻮد، برای ایمبر بسیار بهتر می‌شد، اما ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه است که ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪهیم.

 • از اهداف آینده ایمبر بگویید.

اﮐﺜﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎلیت می‌کنند، معمولا سعی در حل ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪهای ﮐﺴﺐ‌و‌کارها را دارند و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ارائه ﻣﯽ‌دهند، ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﺰرگ است، ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ است ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﻏﺪﻏﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ارائه‌ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ‌. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ است ﮐﻪ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺘﻮانند ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘری‌های خود را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪهند و ﻧﯿﺎزی نباشد که برای این کار از سیستم‌های مختلف استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال تست نسخه ی آزمایشی سایت شنبه مگ هستیم!

اگر با ایراداتی در رابط کاربری سایت مواجه شدید، آن را به ما اطلاع دهید. از همراهی تون سپاس‌ گذاریم.

در حال تست نسخه ی آزمایشی سایت شنبه مگ هستیم!

اگر با ایراداتی در رابط کاربری سایت مواجه شدید، آن را به ما اطلاع دهید. از همراهی تون سپاس‌ گذاریم.