مرور

صدا

چندبار برای همرنگ جماعت‌بودن نظرت را نگفته‌ای؟

شما در چنین شرایطی چه جوابی می‌دهید؟ همرنگی با جماعت را انتخاب می‌کنید و نظر دیگران را تکرار می‌کنید یا شجاعت به خرج می‌دهید؟ واقعیت این است که در این آزمایش، تمام داوطلبان حاضر در…
مطالعه مطلب ...