محتوای برند

در مسیر توانمندسازی نیروی انسانی

گفت‌وگو با علیرضا پیشه‌ور، هم‌بنیانگذار استارتاپ کارلاین 
بازار كار، بازار عجيبي است. از يك طرف، كارفرماها هميشه مي‌گويند كه نيروي كار كم است و از طرف ديگر بسياري از افراد جامعه نيز با مشكلات بيكاري مواجه هستند. اما شايد بخشي از اين مشكل، در نحوه متصل‌شدن كارجو و كارفرما به يكديگر باشد؛ اتفاقي كه مجموعه كارلاين در حال رقم‌زدن است تا بتواند حلقه واسط ميان اين دو قشر باشد و يك معادله برد-برد ايجاد كند. در گفت‌وگويي با عليرضا پيشه‌ور، هم‌بنيانگذار كارلاين، با اين مجموعه آشنا شديم.

عليرضا پيشهور هستم، همبنيانگذار برندهاي سرويك و كارلاين كه زيرمجموعه شركت پندار موج نو است. برند سرويك سامانه هوشمند ارائه خدمات منازل و محيط كار است كه در حوزه B2C فعاليت دارد. برند كارلاين در حوزه B2B و پشتيبان كارفرمايان در زمينه منابع انساني است كه در واقع امروز ميخواهيم درباره كارلاين صحبت كنيم. كارلاين با ساماندهي، آموزش و توانمندسازي نيروهاي كار آمده تا به صورت بهينه و كارآمد از توانمنديهاي منابع انساني بهره بگيرد. ميخواهيم به بزرگترين پشتيبان و تامينكننده نيروي انساني در سريعترين زمان و با قيمت مناسب تبديل شويم

  •  استارتاپ كارلاين دقيقا چه خدماتي ارائه ميدهد؟ 

كارلاين مدلهاي مختلف بيزينسي دارد. يكي از مدلها تامين نيروي موقت يا روزانه براي كارفرمايان است. درواقع نيروهايي را كه خود ما توانمندسازي كرده و آموزش دادهايم و در استخدام كامل خود ما هستند، به صورت روزانه يا موقت در اختيار كارفرمايان قرار ميدهيم

اين كار براي چه نوع كارفرمايي مناسب است و چه نوع دغدغهاي را حل ميكند؟ اكثر كارفرماها پيك كاري هفتگي، ماهانه و فصلي دارند، از جمله اكثر رستورانها، تالارها و هتلهاي بزرگ كه پيك كاري هفتگي دارند، شركتهاي پخش كه اكثرا پيك كاري انتهاي ماه را دارند و كارخانجات و شركتهاي توليدي پيك كاري فصلي دارند. كارفرماها اگر بخواهند خود اين مشكل را حل كنند و خود نيرو را استخدام كنند كه پروسه استخدام زمانبر است چون نياز به طب كار و عدم سوءپيشينه و عدم اعتياد و غيرهدارد كه فرصت استخدام در پيك كاري را ندارند

با فرض اينكه استخدام كرده، از قبل آماده بودند و پيشبيني كرده بودند ولي بعد از اينكه مشكل پيك كاري حل شد، بايد نيروها را تعديل كنند و با مشكلات تعديل نيرو روبهرو خواهند شد، پس مجبور هستند كه راهحلي خيلي آماتور و غيرحرفهاي را انتخاب كنند. بايد از ميادين كارگري نيروهاي خود را تامين كنند و اين نيروها نه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند نه طب كار دارند و اگر خداي نكرده براي اينها اتفاقي بيفتد، به شركتخسارتهاي جبرانناپذيري وارد ميشود. ولي  استارتاپ كارلاين اين مشكلات را حل كرده. چگونه؟ نيروهايي كه ماهر و باتجربه هستند، نيروهايي كه طب كار، بيمه مسئوليت، بيمه تامين اجتماعي را دارند و زير نظر كامل  استارتاپ كارلاين هستند، به صورت موقت در اختيار كارفرما قرار ميگيرند و در واقع كارفرمايان هيچ دغدغهاي ندارند. مشكل تامين اجتماعي و وزارت كار را ندارند، مشكل تعديل نيرو را ندارند، مشكل بالانسينگ بين كار و نيرو را ندارند، با خيال راحت به توليد و اهداف اصلي فكر ميكنند و دغدغه نيرو ندارند

مدل دوم كار كارلاين تامين نيروي ثابت است. اكثر شركتهاي بزرگ حجم نيروهاي انساني آنها آنقدر بزرگ شده كه از اهداف اصلي شركت دور ميشوند و سرعت رسيدن به اهدافشان كند ميشود. كارلاين اين معضل را حل كرده

شركتها بخشي از نيروي خود را برونسپاري ميكنند و در اختيار شركت ما قرار ميدهند يا شركت معيارهاي مدنظر خود را به ما منتقل ميكند و كارلاين براساس آن معيارها پرسنل را استخدام و گزينش ميكند و تحت مديريت خود در اختيار كارفرماها قرار ميدهد؛ يعني تمام مسئوليت و مديريت اين نيروها با ماست، حقوق و دستمزد، بيمه و مسئوليت و غيرهو به صورت بلندمدت با آنها همكاري ميكند يعني فصلي و روزمزد و غيره نيست. استارتاپ كارلاين در ابتداي مسير در فاز اوليه خود، با توجه به رصد و سنجش نياز بازار، بيشتر در بخش عمليات و پشتيباني، كارخانجات، هتلها و تالارها فعال است

درواقع با كمبود نيرو در بخش عمليات و پشتيباني روبهرو هستيم كه از جمله ميتوانيم به نيروهاي تشريفاتي، خدمات، نظافت، خدمات لجستيك و انبارداري و نيروهاي انبار، كارگر ساده، نيروهاي فروشگاههاي زنجيرهاي اشاره كنيم. در فاز دوم به تامين  نيروهايي كه سطح خيلي تخصصي ندارند و در واقع به آموزش روتين نياز دارند، مثل كالسنتر، مثل نيروهاي پشتيبان اداريپرداختيم. فعلا در تهران و كرج فعاليت ميكنيم‌. منابع انساني را سطحبندي كرديم، نيروهاي عمليات و پشتيباني، نيروهاي كارمند اداري ساده و نيروهاي متخصص. در فازهاي بعدي نيروهاي متخصص و كل ايران را ساپورت ميكنيم

  •  چه تصوري از آينده  استارتاپ كارلاين داريد؟

تصور من همان چيزي است كه در چشمانداز ديديم، تبديلشدن به بزرگترين پشتيبان كارفرمايان در حوزه تامين نيروي انساني. ما براي آينده ساير شهرها را در نظر داريم كه با روش ماركتپليس بتوانيم از ظرفيت تمام شهرها استفاده كنيم. ديدگاه من اين است  كه هركسي كارفرما باشد، از پشتيباني ما استفاده كند.  

چون اين كار نياز تمام كارفرمايان است و اكثر كارفرمايان و مديران منابع انساني با اين مشكل و چالش درگير هستند كه در پيك كاري چه كار كنند يا وقتي شركت بزرگ شد با حجم منابع انساني چه كار كنند. ايكاش يك پشتيبان بود كه به ما كمك ميكرد ولي هزينههاي ما هم زياد افزايش پيدا نميكرد. ما اين مشكل را با هزينه خيلي كمي حل كرديم

ميتوانم كارلاين را در يك جمله خلاصه كنم؛ كارلاين از يك طرف نيروهاي انساني را ساماندهي و توانمندسازي ميكند و دغدغههاي كار آنها را حل ميكند و از طرف ديگر تمام نيازها و مشكلات كارفرمايان را حل ميكند.

  •  استارتاپ كارلاين چه مسير رشدي را تا امروز طي كرده است؟

كارلاين يكي از برندهاي شركتپندار موج نو است. اين برند تازه تاسيس شدهو قبلا اين كار را موج نو انجام ميداد ولي به صورت تخصصي نبود. اما ما نياز ديديم كه كاملا جدا و به صورت تخصصي انجام شود. تا الان كارلاين بيش از 500 نفر نيروي عمليات دارد و افتخار ميكند كه هر نفري كه حتي يك روز كار كند، از مزاياي بيمه تامين اجتماعي و بيمه مسئوليت مدني بهرهمند شود. هدف ما ساماندهي و نظمدادن به نيروهاي كار است و با توانمندسازي آنها امنيت شغلي ايجاد كرديم. مثلا شايد سوال پيش بيايد كه چرا شركتهاي ديگر تعديل ميكنند و شما نه؟ يا چطور موفق شديد كه نيروها را نگهداري كنيد؟ ما اين نفرات را به چندين شغل مختلف توانمندسازي كرديم، يعني يك نفري كه تشريفات بلد است، به او انبارداري و غيره هم آموزش داديم. در واقع شغل دومي هم به اينها آموزش داديم و هم تنوع كاري ما زياد است.

پس اينطور ما مشكل تعديل نيرو و ريزش نيرو را حل كرديم و خدا را شكر كارلاين الان شركتهاي بزرگي اعم از ديجيكالا، پنبهريز، اسنپ ساپلاي، كالا ناوگان شرق، تيپاكس، لبنيات هراز، خدمات پشتيباني بيمه توسعه تعاون، هتلهايي مثل اسپيناس پلاس و استقلال و غيره را پشتيباني ميكند. علنا بگويم كار ما اين است كه شركتها و كارفرمايان را از منابع انساني بيمه ميكنيم. ولي فرق ما با بيمه اين است كه بيمه اول پول ميگيرد و اگر نيازي شد از خدماتش استفاده ميكنند ولي ما ميگوييم كه با ما قرارداد ببنديد، هر موقع که لازم شد تامين نيروي شما را انجام ميدهيم و به ازاي هر تامين نيرو از شما پول ميگيريم. ديگر هزينه اضافه و سرباري ندارند. درحال حاضر حدود 500 نفر نيرو در روز اعزام ميكنيم و در 6ماه اول 1401 پيشبيني هزار نفر در روز را داريم و براي 2 سال آينده پيشبيني اعزام4000 نفر نيرو در روز براي شركتها و سازمانها داريم. براي سازماندهي اين حجم كار نياز به سيستم هوشمند است. تيم آيتي و فني را يكي از نقاط قوت خودمان ميدانيم

تيمي بسيار پرشور و انرژي است كه از هوش مصنوعي براي توزيع عادلانه كار بين اين نيروها استفاده كرده است. تصور كنيد قرار است  4000 نيرو در روز بين كارفرمايان پخش شود، ولي كارفرماها، نيروها و ما دغدغههايي داريم كه بايد در موقع پخش كار به آنها دقت كنيم؛ چراكه به عنوان مثال كارفرما ميگويد نيروي من اصلا تغيير نكند، مثل اسنپ نيست كه هر لحظه هر رانندهاي بيايد و براي شما مهم نباشد، امروز يك راننده و فردا يك رانندهديگر. بر اين اساس سيستم هوشمندي را ايجاد كرديم تا تمامي اين دغدغهها حل شود

يكي  ديگر از مشكلات و معضلات كارفرمايان اين است كه در روز مثلا 200 -300 نفر وارد سازمان من ميشوند و نيروهاي ثابت من نيستند كه اثر انگشت بزنند، حساب و كتاب و صورت وضعيت اينها چطور بايد انجام شود؟ ما براي اينها يك سيستم ثبت تردد كاملا مكانيزه ايجاد كرديم كه در واقع يك پنلي را اختیار آنها قرار داديم كه بهراحتي ورود و خروج نيروها را كنترل ميكنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال تست نسخه ی آزمایشی سایت شنبه مگ هستیم!

اگر با ایراداتی در رابط کاربری سایت مواجه شدید، آن را به ما اطلاع دهید. از همراهی تون سپاس‌ گذاریم.

در حال تست نسخه ی آزمایشی سایت شنبه مگ هستیم!

اگر با ایراداتی در رابط کاربری سایت مواجه شدید، آن را به ما اطلاع دهید. از همراهی تون سپاس‌ گذاریم.