۱۰ فناوری تاثیرگذار ۱۰ سال آینده

مسیر کسب و کار خود را به کدام سمت از فناوری ببرید؟

0

این گزارش توسط  آقای محمد پیروی تحلیلگر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و خانم فاطمه بهادری کارشناس مطالعات راهبردی در حوزه ICT تهیه و تنظیم شده‌است.

بررسی روندهای فناوری از دیدگاه برای شرکتها و سازمانها دارای اهمیت است؛

سرمایهگذاری

ارائه سرویس به کاربران.

از این رو شرکتها و سازمانها همواره دنبال تعیین فناوریهای تاثیر گذار هستند تا بتوانند براساس آنها خطمشی خود را تعیین کنند. کسبوکارهایی که از پیشرفتهای فناوری حداکثر استفاده را میبرند در مکان مناسبتری از نظر بازده سرمایه‌گذاری قرار گرفته و تغییرات فناورانه باعث ایجاد شوک به سیستم یا افراد آن کسبوکار نمیشود

رشد چشمگیر در  دوران جدید

طبق گزارشی که اخیرا توسط مؤسسه مککنزی منتشر شده است در سال پیشرو پیشرفتهای فناوری بیشتری را نسبت بهسال گذشته تجربه خواهیم کرد. بهطوری که ممکن است رشدساله تجارت الکترونیک تنها در ماه اتفاق بیفتد. از طرفی هر تغییری همواره چالشهایی را نیز بهدنبال دارد که یکی از مهمترین آنها در مسئله تغییرات فناوری مشخصکردن این امر است که کدامیک از این تغییرات مهمتر بوده و ثمره بیشتری فراهم میکنند.

در این راستا مؤسسه مککنزی در گزارشی در خصوص فناوریهای تأثیرگذار فناوری برتری را که میتواند بیشتر مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد معرفی کرده است. در ادامه این گزارش هر یک از این فناوریها را معرفی کرده و توضیحاتی برای هر کدام ارائه میدهیم.
میزان تأثیر فناوری در حوزههای مختلف

  •  اتوماسیون و مجازیسازی فرآیندها

تقریبا نیمی از فعالیتهای کاری در حال انجام میتوانند در چند دهه آینده خودکار شوند. مککنزی پیشبینی کرده است که «تا سال بیش از میلیارد دستگاه متصل به اینترنت اشیاء صنعتی(IIoT) وجود خواهد داشت و رباتها اتوماسیون و چاپگرهای سهبعدی حدود .‌زتابایت داده در سال تولید خواهند کرد».

  • آینده ارتباطات

ارتباطات دیجیتالی سریعتر که توسط G و اینترنت اشیاء ارائه میشود پتانسیل ایجاد تحولی عظیم درفعالیتهای اقتصادی را دارند. به طوری که پیادهسازی ارتباطات سریعتر در «حملونقل مراقبتهای پزشکی و بهداشتی تولید و خردهفروشی میتواند تولید ناخالص داخلی جهانی را تا سالاز میزان .‌تریلیون دلار بهتریلیون دلار افزایش دهد». در این راستا G و IoT یکی از اصلیترین روندهای فناوری در دهه آینده خواهند بود.

  • زیرساختهای توزیعشده

تا سال درصد از شرکتها از پلتفرمهای ترکیبی مبتنی بر ابر یا چند ابری به عنوان بخشی از زیرساخت فناوری اطلاعات توزیعشده استفاده خواهند کرد. این بدان معناست که دادهها و پردازشها را میتوان در فضای ابری مدیریت کرد. مککنزی اعلام کرده است «این روند فناوری به شرکتها کمک میکند تا سرعت و چابکی خود را افزایش پیچیدگی را کاهش و در هزینهها صرفهجویی کنند و از سویی دیگر بتوانند امنیت سایبری خود را تقویت کنند

  • نسل آینده محاسبات

مککنزی معتقد است که محاسبات نسل بعدی «به یافتن پاسخهایی برای چالشهایی که سالها جامعه علمی را درگیر خود کرده است کمک کرده و قابلیتهای بیسابقهای را برای کسبوکارها ایجاد میکند». این بخش شامل مجموعهای از پیشرفتهای گسترده از هوش مصنوعی کوانتومی تا وسایل حملونقل کاملا خودران است

  •  هوش مصنوعی کاربردی

هوش مصنوعی یکی از بزرگترین روندهای فناوری است. این در حالی است که در حال حاضر در مراحل اولیه توسعه آن هستیم. هرچه این فناوری پیشرفتهتر میشود برای توسعه بیشتر ابزارهای مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی بهکار گرفته میشود. بهعنوان مثال آموزش ماشینهای هوشمند برای تشخیص الگوها و بهدنبال آن ارائه سرویس براساس آنچه توسط ماشینها شناسایی شده است از کاربردهای سطح پیشرفته فناوری هوش مصنوعی است. تا سال گفتار تولیدشده توسط هوش مصنوعی در بیش ازدرصد از تعاملات مردم با رایانه نقش اساسی ایفا خواهد کرد. با این حال شرکتها همچنان در جستوجوی راههایی برای استفاده موثر از هوش مصنوعی هستند.

  •  آینده برنامهنویسی

نرمافزار . یا آینده برنامهنویسی جایی است که شبکههای عصبی و یادگیری ماشین کد نویسی کرده و نرمافزار جدید ایجاد میکنند. به گفته مککنزی «این روند فناوری مقیاس‌پذیری و انتشار سریع برنامههای کاربردی جدید مبتنی بر داده و هوش مصنوعی را ممکن میسازد». با این روند برنامهنویسی تا حدی میتوان شاهد ایجاد برنامههای نرمافزاری بسیار قویتر و توانمندتر از هر چیزی که امروزه وجود دارد باشیم

  •  معماری اعتمادزا

در سال بیش از .‌میلیارد داده ثبت شده در معرض خطر قرار گرفت. با وجود پیشرفت در امنیت سایبری مجرمان همچنان در جهت دستیابی به اطلاعات تلاش میکنند. به عنوان یک روند رو به رشد فناوری معماریهای اعتمادزا به مبارزه با جرایم سایبری کمک خواهند کرد. یکی از رویکردهای ایجاد یک معماری اعتمادزا استفاده از دفتر کل توزیعشده مانند بلاکچین است. مککنزی خاطرنشان میکند: «علاوه بر کاهش نقض حریم خصوصی معماریهای اعتمادزا موجب کاهش هزینههای مرتبط با رعایت مقررات امنیتی و همچنین هزینههای عملیاتی و سرمایهای مرتبط با امنیت سایبری میشوند».

  •  انقلاب زیستی

«پیشرفتهای علم بیولوژیکی تأثیرات قابلتوجهی بر اقتصاد و زندگی آحاد مردم داشته و بر صنایع مختلف از سلامت و کشاورزی گرفته تا کالاهای مصرفی انرژی و مواد تأثیر میگذارد».

انقلاب زیستی که با هوش مصنوعی اتوماسیون و توالییابی DNA پیش میرود نوید توسعه ژندرمانی و داروهای بسیار شخصیسازیشده را میدهد. این روند فناوری در کنار ایجاد بازارهای جدید برخی از سؤالات و چالشهای اخلاقی مهم را نیز مطرح میکند

  •  نسل آینده مواد

تحولات در علم مواد پتانسیل تغییر بخشهای مختلف بازار از جمله داروسازی انرژی حملونقل بهداشت نیمههادیها و تولید را بههمراه دارد. از جمله این مواد میتوان به گرافن اشاره کرد که یک لایه منفرد از اتمهای کربن هستند که به شکل شبکه لانهزنبوری چیده شدهاند و علیرغم نازکی باورنکردنی حدود برابر قویتر از فولاد بوده و همچنین هادی بسیار کارآمدی است و نوید انقلابی در عملکرد نیمه هادیها را میدهد

  •  آینده فناوری پاک

انرژیهای تجدیدپذیر حمل‌‌‌ونقل پاک و سبز ساختمانهای با انرژی کارآمد و مصرف آب پایدار در مرکز روند فناوری پاک قرار دارند. با کاهش هزینههای مرتبط با فناوری پاک استفاده از آنها گستردهتر شده و لزوم استفاده از آنها در صنایع مختلف احساس میشود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.