۱۰ فناوری تاثیرگذار ۱۰ سال آینده

مسیر کسب و کار خود را به کدام سمت از فناوری ببرید؟

0

این گزارش توسط  آقای محمد پیروی، تحلیلگر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و خانم فاطمه بهادری، کارشناس مطالعات راهبردی در حوزه ICT تهیه و تنظیم شده‌است.

بررسي روندهاي فناوري از ديدگاه براي شركتها و سازمانها داراي اهميت است؛

۱- سرمايهگذاري

۲- ارائه سرويس به كاربران.

از اين رو، شركتها و سازمانها همواره دنبال تعيين فناوريهاي تاثير گذار هستند تا بتوانند براساس آنها خطمشي خود را تعيين كنند. كسبوكارهايي كه از پيشرفتهاي فناوری حداكثر استفاده را ميبرند، در مكان مناسبتري از نظر بازده سرمايه‌گذاري قرار گرفته و تغييرات فناورانه باعث ايجاد شوك به سيستم يا افراد آن كسبوكار نميشود

رشد چشمگیر در  دوران جدید

طبق گزارشی که اخیرا توسط مؤسسه مککنزی منتشر شده است، در ۱۰سال پیشرو پیشرفتهای فناوری بیشتری را نسبت به ۱۰۰‌سال گذشته تجربه خواهیم کرد. بهطوری که ممکن است رشد ۱۰‌ساله تجارت الکترونیک تنها در ۳ماه اتفاق بیفتد. از طرفی، هر تغییری همواره چالشهایی را نیز بهدنبال دارد که یکی از مهمترین آنها در مسئله تغییرات فناوری، مشخصکردن این امر است که کدامیک از این تغییرات مهمتر بوده و ثمره بیشتری فراهم میکنند.

در این راستا، مؤسسه مککنزی در گزارشی در خصوص فناوریهای تأثیرگذار، ۱۰ فناوری برتری را که میتواند بیشتر مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد، معرفی کرده است. در ادامه این گزارش هر یک از این فناوریها را معرفی کرده و توضیحاتی برای هر کدام ارائه میدهیم.

میزان تأثیر ۱۰ فناوری در حوزههای مختلف

  •  اتوماسيون و مجازيسازي فرآيندها

تقريبا نيمي از فعاليتهاي كاري در حال انجام ميتوانند در چند دهه آينده خودكار شوند. مككنزي پيشبيني كرده است كه «تا سال‌۲۰۲۵، بيش از ۵۰ ميليارد دستگاه متصل به اينترنت اشياء صنعتي(IIoT) وجود خواهد داشت و رباتها، اتوماسيون و چاپگرهاي سهبعدي حدود ۷۹.۴‌زتابايت داده در سال توليد خواهند كرد».

  • آينده ارتباطات

ارتباطات ديجيتالي سريعتر كه توسط ۵G و اينترنت اشياء ارائه ميشود، پتانسيل ايجاد تحولي عظيم درفعاليتهاي اقتصادي را دارند. به طوري كه پيادهسازي ارتباطات سريعتر در «حملونقل، مراقبتهاي پزشكي و بهداشتي، توليد و خردهفروشي ميتواند توليد ناخالص داخلي جهاني را تا سال‌۲۰۳۰ از ميزان ۱.۲‌تريليون دلار به ۲‌تريليون دلار افزايش دهد». در اين راستا، ۵G و IoT يكي از اصليترين روندهاي فناوري در دهه آينده خواهند بود.

  • زيرساختهاي توزيعشده

تا سال ‌۲۰۲۲، ۷۰‌درصد از شركتها از پلتفرمهاي تركيبي مبتني بر ابر يا چند ابري به عنوان بخشي از زيرساخت فناوري اطلاعات توزيعشده، استفاده خواهند كرد. اين بدان معناست كه دادهها و پردازشها را ميتوان در فضاي ابري مديريت كرد. مككنزي اعلام كرده است «اين روند فناوري به شركتها كمك ميكند تا سرعت و چابكي خود را افزايش، پيچيدگي را كاهش و در هزينهها صرفهجويي كنند و از سويي ديگر بتوانند امنيت سايبري خود را تقويت كنند

  • نسل آينده محاسبات

مككنزي معتقد است كه محاسبات نسل بعدي «به يافتن پاسخهايي براي چالشهايي كه سالها جامعه علمي را درگير خود كرده است، كمك كرده و قابليتهاي بيسابقهاي را براي كسبوكارها ايجاد ميكند». اين بخش شامل مجموعهاي از پيشرفتهاي گسترده، از هوش مصنوعي كوانتومي تا وسايل حملونقل كاملا خودران است

  •  هوش مصنوعي كاربردي

هوش مصنوعي يكي از بزرگترين روندهاي فناوري است. اين در حالي است كه در حال حاضر، در مراحل اوليه توسعه آن هستيم. هرچه اين فناوري پيشرفتهتر ميشود، براي توسعه بيشتر ابزارهاي مبتني بر فناوري هوش مصنوعي بهكار گرفته ميشود. بهعنوان مثال، آموزش ماشينهاي هوشمند براي تشخيص الگوها و بهدنبال آن، ارائه سرويس براساس آنچه توسط ماشينها شناسايي شده است، از كاربردهاي سطح پيشرفته فناوري هوش مصنوعي است. تا سال‌۲۰۲۴، گفتار توليدشده توسط هوش مصنوعي در بيش از ۵۰‌درصد از تعاملات مردم با رايانه نقش اساسي ايفا خواهد كرد. با اين حال، شركتها همچنان در جستوجوي راههايي براي استفاده موثر از هوش مصنوعي هستند.

  •  آينده برنامهنويسي

نرمافزار ۲.۰ يا آينده برنامهنويسي، جايي است كه شبكههاي عصبي و يادگيري ماشين، كد نويسي كرده و نرمافزار جديد ايجاد ميكنند. به گفته مككنزي، «اين روند فناوري، مقياس‌پذيري و انتشار سريع برنامههاي كاربردي جديد مبتني بر داده و هوش مصنوعي را ممكن ميسازد». با اين روند برنامهنويسي، تا حدي ميتوان شاهد ايجاد برنامههاي نرمافزاري بسيار قويتر و توانمندتر از هر چيزي كه امروزه وجود دارد، باشيم

  •  معماري اعتمادزا

در سال‌۲۰۱۹، بيش از ۸.۵‌ميليارد داده ثبت شده در معرض خطر قرار گرفت. با وجود پيشرفت در امنيت سايبري، مجرمان همچنان در جهت دستيابي به اطلاعات تلاش ميكنند. به عنوان يك روند رو به رشد فناوري، معماريهاي اعتمادزا به مبارزه با جرايم سايبري كمك خواهند كرد. يكي از رويكردهاي ايجاد يك معماري اعتمادزا، استفاده از دفتر كل توزيعشده، مانند بلاكچين است. مككنزي خاطرنشان ميكند: «علاوه بر كاهش نقض حريم خصوصي، معماريهاي اعتمادزا، موجب كاهش هزينههاي مرتبط با رعايت مقررات امنيتي و همچنين هزينههاي عملياتي و سرمايهاي مرتبط با امنيت سايبري ميشوند».

  •  انقلاب زيستي

«پيشرفتهاي علم بيولوژيكي، تأثيرات قابلتوجهي بر اقتصاد و زندگي آحاد مردم داشته و بر صنايع مختلف از سلامت و كشاورزي گرفته تا كالاهاي مصرفي، انرژي و مواد تأثير ميگذارد».

انقلاب زيستي كه با هوش مصنوعي، اتوماسيون و توالييابي DNA پيش ميرود، نويد توسعه ژندرماني و داروهاي بسيار شخصيسازيشده را ميدهد. اين روند فناوري، در كنار ايجاد بازارهاي جديد، برخي از سؤالات و چالشهاي اخلاقي مهم را نيز مطرح ميكند

  •  نسل آينده مواد

تحولات در علم مواد، پتانسيل تغيير بخشهاي مختلف بازار از جمله داروسازي، انرژي، حملونقل، بهداشت، نيمههاديها و توليد را بههمراه دارد. از جمله اين مواد ميتوان به گرافن اشاره كرد كه يك لايه منفرد از اتمهاي كربن هستند كه به شكل شبكه لانهزنبوري چيده شدهاند و عليرغم نازكي باورنكردني، حدود ۲۰۰ برابر قويتر از فولاد بوده و همچنين هادي بسيار كارآمدي است و نويد انقلابي در عملكرد نيمه هاديها را ميدهد

  •  آينده فناوري پاك

انرژيهاي تجديدپذير، حمل‌‌‌ونقل پاك و سبز، ساختمانهاي با انرژي كارآمد و مصرف آب پايدار در مركز روند فناوري پاك قرار دارند. با كاهش هزينههاي مرتبط با فناوري پاك، استفاده از آنها گستردهتر شده و لزوم استفاده از آنها در صنايع مختلف احساس ميشود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.