کنترل عضو مصنوعی با مغز

0

استفاده از رابط کامپیوتر-مغز از توانایی بهبود زندگی روزانه افرادی که عضو مصنوعی دارند برخوردار است. یک رابط کامپیوتر-مغز که به عنوان رابط ماشین-مغز نیز شناخته میشود سیستمی است که به فرد امکان می دهد فقط با استفاده از افکار یک کامپیوتر را کنترل کند. این فرد آموزش می بیند تا چگونه از افکار خاص برای کنترل استفاده کند. افکار فعالیت الکتریکی در سلول های عصبی و نیز امواج مغزی ایجاد می کند. می توان یک تراشه را در مغز قرار داد تا فعالیت الکتریکی را انجام دهد یا الکترودها را می تواند در جمجمه قرار داد تا امواج مغزی را دریافت کنند.

هدف از تحقیقات درباره عضو مصنوعی آن است که بیمار با عضو مصنوعی خود احساس راحتی کند. کنترل کردن یک عضو مصنوعی گام بزرگی در این جهت است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.