ویروس کرونا: اقتصاد جهان در معرض خطر

گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی( OECD) از تاثیر کرونا بر اقتصاد جهان

0

شیوع انســانی ویروس کرونا(۱۹-COVID ) رنج فراوان و اخلال اقتصادی عمده‌ای را برای بشر به همراه داشته است. رکود تولید در چین در سراســــر جهان احســــاس می‌شود و نقش کلیدی و درحال رشد این کشور را در بازارهای کالا، سفر و
گردشــگری و زنجیره‌های تأمین جهانی منعکس می‌کند. شــیوع متعاقب این بیماری در اقتصادهای دیگر نیز همین اثر را، هر چند در ابعادی کوچکتر، درپی دارد.

دانلود pdf

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در تداوم انتشار گزارش‌های سیاستی پیرامون بحران کرونا، گزارش منتشرشده توسط OECD در تاریخ ۲ مارچ ۲۰۲۰ با عنوان “ویروس کرونا : اقتصاد جهان در معرض خطر” را ترجمه و در اختیار سیاستگذاران و پژوهشگران قرار داده است.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.