رفتار خرید کاربر و مصرف‌کننده ایرانی در فضای آنلاین چگونه اسـت؟

گزارش نیم‌سال اول ۹۸ دیجی‌کالا

0

سـهم قابـل توجـه گـروه دیجـی‌کالا از بـازار خرده‌فروشـی آنلایـن کشـور، گسـتردگی فـروش، تنـوع بیـش از ۵/۱ میلیـون کالا، مشـارکت هـزاران کسـب‌وکار ایرانـی و همچنیـن۲۰ میلیـون بازدیدکننـده ماهانـه از سـایت و اپلیکیشـن دیجـی‌کالا باعـث میشـود کـه ایـن گـزارش گزیـده گویایـی از کل بـازار خرده‌فروشـی آنلایـن کشـور باشـد.

در دپارتمـــان هـــوش تجـــاری دیجـ‌ـی‌کالا تمامـــی داده‌هـــا از بخش‌هـــای مختلـــف شـــامل تکنولـــوژی، مارکتینـــگ، محصـــول، لجســـتیک، بازرگانـــی، مراکـــز پـــردازش و توزیـــع ســـفارش، خدمـــات پـــس از فـــروش و تجربـــه مشـــتری جمـــع‌آوری میشـــود و بـــا رویکـــردی تحلیلـــی مـــورد پـــردازش قـــرار گرفتـــه و ایـــن داده‌هـــای پـــردازش شــده مبنایــی بــرای تمامــی تصمیم‌گیری‌هــا و برنامه‌ریزی‌هــا در گــروه دیجــی‌کالا اســت. بــرای تهیــه ایــن گــزارش نیــز از ایــن داده‌هــا اســتفاده شــده و در چهــار بخـــش رفتـــار کاربـــران، بازخـــورد مشـــتریان، بـــازارگاه و کســـب‌وکارهای ایرانـــی و محصـــولات و برندهـــا منتشـــر شـــده اســـت.

فایل کامل این گزارش را از اینجا دریافت کنید.

ارسال دیدگاه
امتیاز بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.