مرور رادیو شنبه

رادیو شنبه

پادکست‌های شنبه

شکست تابو نیست

سرمقاله 173 هفته نامه شنبه به قلم اکبر…

روزی که وارد اکوسیستم استارتاپی شدیم، در همان سرچ‌های اولیه متوجه شدیم، فهمیدیم و بعد هم در محافل استارتاپی به دیگران…

گاهِ برخاستن!

سرمقاله 172 هفته نامه شنبه به قلم اکبر…

انسان کارآفرین در تجربه کارآفرینانه همواره در سفر است، چه انسان شکارجو روحی سیال، سبک، مبارز، جوینده، یابنده، تنوع‌طلب و…