مرور سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

کمک به سرمایه‌گذاری هوشمند

علی موسوی، عضو هیأت مدیره مؤسسه…

يك سرمايه‌گذار هوشمند بايد زماني در يك حوزه وارد شود كه نسبتا بكر بوده ولي ريسك‌هاي جدي خود را پشت سر گذاشته باشد