آیفون‌دارها «ماهان»، سامسونگی‌ها «ایرتور» سوار می‌شوند

تاثیرات دونالد ترامپ بر کاهش نرخ مهاجرت ایرانیان از نگاه «علی بابا»

2

محبوب تریــن ایرلایــن کاربــران «آیفــون»، هواپیمایــی «ماهــان» و محبوب تریــن ایرلایــن کاربران «سامسونگ » (که بیش از ۴٠ ٪کاربران موبایلی هستند) «ایرتور» است.

علی بابــا بــه عنــوان یکی از سایت‌های فروش آنلاین بلیت گزارش‌هایی از عملکرد حمل‌ونقل هوایی این شرکت در سال ۹۷منتشر کرده است. در این گزارش عنوان شده علی بابا به عنوان پیشتاز در فروش آنلاین بلیت‌های مسافرتی قصد دارد به توسعه و رشد صنعت گردشگری کمک کرده و بر تصمیم‌گیری فعالان این حوزه اثر بگذارد. طبق این گزارش آقایـان ٣٠ الـی ۴٠ سـاله بیشـترین سـهم مسـافرت هوایـی را بـه خـود اختصـاص داده انـد و تقریبا ٢ برابر خانم های ٣٠ الی ۴٠ ساله سفر هوایی دارند.

به گزارش علی بابا درمیـان ٩ ایرلایـن برتر داخلی، «ماهان» با متوسـط قیمت ٢٨۵هزارتومـان، به عنوان گرانترین ایرلایـن، کمتریـن میـزان تاخیـر را داراسـت. بـه لحـاظ ضریـب اشـغال نیـز «ایرتـور» بیشـترین و «زاگرس» کمترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند. نکته جالب توجه در این است که هواپیمایــی «ایران ایــر» بیشــترین تعــداد پروازهــای داخلــی را دارد. بــا وجــود این نکته «آســمان» انتخاب اول مسافران ٩ استان است. «ماهان» و «ایران ایر» با ۵ استان و ایرتور، «آتا» و «قشم ایر» هم با ٢ استان به طور مشترک در جایگاه های بعدی قرار دارند.

طبق داده‌های آماری منتشر شده توسط «علی‌بابا» بیشـترین مراجعـه بـه وب سـایت علی بابـا از طریـق دسـکتاپ در طـی سـاعات کاری ٨ الـی۱۶ و از طریـق موبایـل در سـاعات پایانـی روز یعنی ١٩ الی ٢٣ انجام می شـود. همچنین کاربران بیشترین خرید را در ساعات ١١ الی ١۵ انجام می دهند.

جالب‌ترین بخش داده‌های آماری «علی‌بابا» به بخش کاربران موبایلی مربوط می‌شود. طبق این آمار ۱۵/۹۹٪ درصد از کابران علی بابا کاربر موبایل «هوآوی» هستند ۴/۵۹٪ درصد کاربر برند «ال‌جی»هستند و ۳/۵۶٪ درصد آنها «سونی» استفاده می‌کنند.

تنها ۲.۳۴٪ درصد از کاربران کابربر «اچ‌تی‌سی» هستند و  ۲۶/۷۷٪ درصد از کابران این مجموعه از اپل استفاده می‌کنند. محبوب تریــن ایرلایــن کاربــران «آیفــون»، هواپیمایــی «ماهــان» و محبوب تریــن ایرلایــن کاربران «سامسونگ »  که بیش از ۴٠ درصد کاربران موبایلی را تشکیل می‌دهند، «ایرتور» است.

طبق گزارش «علی بابا» مسیر تهران- مشهد پرترافیک‌ترین مسیر هوایی علی باباست. این در حالی است که مسیر اصفهان -مشهد شلوغ‌تر از مسیر اصفهان -تهران است. علی بابا در این گزارش عملکرد؛  با اشاره به نرخ مهاجرت سالانه ایرانیان به نتایج قابل توجهی دسترسی پیدا کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است:  بررسـی نـرخ مهاجرت سـالانه ی ایرانیان تا انتهای سـال ٩۶ در مقابل تغییرات نـرخ ارز حاکی از ارتباطــی حداقلــی اســت. بــه نظــر می رســد رویدادهایــی نظیــر مذاکــرات برجــام، پیــروزی ترامــپ و فرمــان عــدم ورود ایرانیــان بــه آمریــکا بــر نــرخ مهاجــرت تاثیرگــذار بــوده اســت.

2 دیدگاه
  1. مهسا می‌گوید

    ممنون از مجله شنبه و همچنین وبسایت علی بابا بابت مقاله مفیدی که قرار دادید

  2. مهسا می‌گوید

    امار فوق العاده ای بود از علی بابا

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.