راه را برای توسعه هموار کنیم

سرمقاله 204 هفته نامه شنبه به قلم اکبر هاشمی

0

هــر تغییر و تحولی متاثر از شــرایط روز آن جامعه است و در دل هر بحرانی یک فرصت نهفته وجود دارد. سال ۱۳۹۵ جریانی مبهم به نام شب نامه شکل گرفت جریانی که بدون مستندات با طرح فرضیاتی مبهم کوشید به جامعه، مسئولان کشور و دغدغه مندان نظام القا کند کارآفرینان و شرکت های استارتاپی تهدید جدی برام نظام هستند.

آنها اســتارتاپ ها را رحم اجــاره ای غرب برای نفوذ نامیدند و با القا این تفکر ســخت‌ترین روزهــا و دوران را بــرای کارآفرینان حوزه تکنولوژی و اینترنــت بوجود آوردند.

این تفکر همچنین باعث وارد شدن آسیب جدی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران متدین انقلابی شد.

افراد و نهادهای انقلابی و حاکمیتی که قصد نزدیکی و مشارکت در شرکت‌های فعال در اکوسیستم را داشتند از ترس متهم شدن به همکاری با عوامل به اصلاح نفوذ از شرکت‌های استارتاپی، کارآفرینان فاصله جدی گرفتند.

همین امر منجر به عقب‌افتادگی و جاماندگی این طیف از جامعه و حاکمیت از تکنولوژی و مواهب اقتصادی آن شد.

از طرفی انگ نفوذ و اتهام‌ها شرایطی را بوجود آورد تا نهادهای نظارتی برای مراقبت بیشتر از کشور تمرکز ویژه و سخت‌گیرانه‌ای بر روی
شرکت‌ها و کارآفرینان داشته باشند.

تحریــم‌های ظالمانــه آمریکا، بروکراســی ســنتی و… ســختگیری‌ها و چالش‌هــای ناتمام باعث رنجش، نامیدی، مهاجرت و حذف مهمترین کارآفرینان ایران شد و شرکت‌ها به دلیل ایجاد موانع مراقبتی، با توسعه کندتری به راهشان ادامه دادند.

سرمقاله ۲۰۳ هفته‌نامه شنبه: دوست دارید سر روباه باشید یا دم شیر؟

این امر مغایر با بیزنس مدل مبتنی بر رشد سریع استارتاپ ها بود.

امروز اگر به جای اســنپ و تپ ســی ایرانی تاکسی آنلاین کریم‌شاهزاده سعوی الولید بن‌طــلال و آمریکایی‌هــا در خیابان‌های بغداد جولان می‌دهند و به جای دیجی‌کالا، علی‌بابا، کافه‌بازار و…. شرکت‌های آمریکایی در حــال نفوذ بــه بازار عراق و کشــورهای همسایه‌مان هســتند نتیجه بسط تفکری بود که در ســال ۹۵ شــکل گرفت و باعث جلوگیری از توسعه استارتاپ‌ها به عراق شد.

یلدای‌کارآفرینان اســتارتاپی ایران در سال ۹۵ شکل گرفت تا با ایجاد شفافیت، برقراری ارتبــاط و دیالوگ، دغدغه‌منــدان صادق و حاکمیــت حرف‌هــای کارآفرینان و هم‌وطنانشان را بشنوند کسانی که در رحم این انقلاب به دنیا آمده و بزرگ شده بودند و فقط برای کارآفرینی، خلق‌ارزش، اشتغال‌زایی، محرومیــت‌زدایی، توانمند ســازی و خلق ثروت برای خود، جامعه و کاستن از مشکلات و رنج های مردم پا به میدان گذاشته بودند.

اگر چه شــب‌نامه در پرتو نور تابانده شده و ایجاد شفافیت بیشتر توســط کارآفرینان و همراهی نهادهای نظارتی هوشــمند پس زده شــد و دیگر نزد بســیاری از مسئولان آگاه جایگاهــی ندارد اما ایــن تفکر تاریک اندیشانه همچنان ادامه دارد و مسیر توسعه شــرکت‌های اینترنتی را کند کرده اســت.

مفتخریم که در همه این ســال‌ها نه نفوذی صورت گرفته، نه مفســدی در اکوسیستم استارتاپی ایران دستگیر شده و نه جاسوسی.

مفتخریم که شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان در بحران کرونا نقش حیاتی را برای حل مشکلات نظام و کشور ایفا کرده اند. بیایید صادق باشــیم رقبــا خارجی و البته دشــمنان ملت، دولت و انقلاب‌اسلامی از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در داخل و خارج از کشور نگران و بیمناک اند.

شرکت‌هایی که به قدرتمند شدن پایه‌های اقتصاد دیجیتال کشــور و حل مشــکلات مردم و نظــام کمک می کننــد و پایه‌های امنیت ملی را قوی‌تر می‌کنند.

ما منکر برخــی دغدغه‌هــا و نگرانی‌های به حق پیرامون شــرکت‌های اســتارتاپی نیســتیم اما بر ایــن باوریم ایــن دغدغه‌ها با تدبیر کارشناســان خبــره و متخصص و مسئولان هوشمند، آگاه و دلسوز دستگاه‌های حاکمیتــی و نظارتی قابل حــل و برطرف شدن است.

آنانکه در این راه سنگ‌اندازی می‌کنند و راه را برای توسعه استارتاپ‌ها و شرکت های دانش‌بنیان در داخل و خارج از کشور سد می‌کنند و خواهان حذف افراد نخبه و شرکت‌های موثر در ساخت اکوسیستم هستند و از باز تولید این تجربه موفق نگراننــد در آینده نزدیک تاریخ در مورد آنان نیز قضاوت خواهد کرد.

بنده بعنوان فعال استارتاپی همراه با دیگر فعــالان این حــوزه از ســال ۹۵ گفته‌ایم و نوشته‌ایم در سال ۹۹ نیز عرض می‌کنیم ضمن آنکه درهای شرکت‌های استارتاپی با دیوارهای شیشــه‌ای تک دفتره و شفاف همچنــان و بیش از همیشــه برای نظارت و راســت‌آزمایی بر روی نهادهای محترم و متخصص نظارتــی باز اســت، وقت آن رسیده پس از چهار ســال راست‌آزمایی و نظارت، پرژوکتورهــای نهادهای نظارتی از روی اکوسیســتم اســتارتاپی ایران به ســمت دیگــری نیز تابانــده شــود و راه توسعه شــرکت‌های اینترنتی هموار شود.

چنــد روز دیگــر ۲۵ و ۲۶ آذرمــاه یلدای کارآفرینان استارتاپی ایران برای پنجمین ســال به صورت آنلاین با حضور گسترده و پر رنگ کارآفرینــان و عالقمندان به حوزه استارتاپ‌ها و شــرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر روی آینده برگزار می‌شود.

حرف آخــر:

امســال مفتخریــم پس از چهار ســال تجربه برگــزاری موفق یلدای کارآفرینان، در میان ۴۵ سخنران و پنلیست اســتارتاپی میزبان افراد صادق، هوشــمند و آینــده‌نگــری از حاکمیت نیز هســتیم که در یلــدا ســخنرانی خواهند داشــت.

یلدا بســتری برای شفاف‌ســازی و تعامل بیشتر و متعلق به همه کسانی است که عاشق ایران، انقلاب و کارآفرینی هستند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.