مرور استارتاپ

استارتاپ

خرید اینترنتی در آینه آمار

بررسی داده‌های یک پژوهش اجتماعی از ایسپا…

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در بهمن 1401، پژوهشی اجتماعی با هدف شناخت نگرش مردم نسبت به فروشگاه اینترنتی…