مرور استارتاپ های ایرانی

استارتاپ های ایرانی

دست کشاورز، دست مصرف‌کننده

رایسفا، دست واسطه‌ها را قطع می‌کند

رایسفا یک پاتفرم دوسویه است که یک سمت آن کشاورز و سمت دیگر مصرف کننده است. رایسفا کار خودش را با کشاورزهای خوب برنج که…