مرور استارتاپ‌های ایرانی

استارتاپ‌های ایرانی

آغاز گران در پایان سال

بررسی وضعیت فعلی استارت‌‌آپ‌های نوپا در…

برای ویژه‌نامه عید با تمام استارتاپ‌هایی که سال‌۹۹ در صفحه آغاز راه بودند، دوباره تماس گرفتیم تا از وضعیت آنها باخبر…