مرور شتابدهنده ها

شتابدهنده ها

اکوسیستم را خالی نکنید!

انتظار ما این است که بازدهی فوق‌العاده ‌اقتصادی و سودآوری ‌داشته‌ باشد تا بتوانیم مپس را توسعه‌ بدهیم. شتاب‌دهنده مپس…

اتوبوس موفقیت!

آیا  استارتاپ‌ها باید برای موفقیت وارد شتاب‌دهنده‌ها شوند؟ بنیان‌گذاران نواک، فرانش، نوار و نیوُ که در شتاب‌دهنده‌ها…