مرور فناوری های آینده

فناوری های آینده

اتوپیا در گرو اینترنت اشیاء

ابزارهای اینترنت اشیاء چگونه باعث شهر…

یک شهر هوشمند را می‌توان به عنوان شهری خلاق تعریف کرد که به دنبال افزایش کیفیت زندگی ساکنان آن با داخلی‌سازی فناوری…