مرور دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

چرا دیجیتال مارکتینگ؟

دیجیتال مارکتینگ به روایت آمار در ایران

به گزارش hootsuite در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۹درصد مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند و این آمار نسبت به سال قبل ۲۹درصد رشد…