مرور برچسب

ویدئوی آنلاین

مرد‌‌ی که شیفته اینترنت و البته عد‌‌الت است!

پس از این معامله، جرمی مد‌‌یر فناوری ارشد‌‌ مکرومد‌‌یا شد‌‌ و د‌‌ر آنجا به توسعه پلتفرم ام‌ایکس مکرومد‌‌یا (مجموعه‌ای از ابزارهای نرم‌افزاری و سرورها با هد‌‌ف ارائه اپلیکیشن‌های…
مطالعه مطلب ...