مرور برچسب

صرفه جویی

مد‌‌‌ل کسب‌وکار شما چیست؟ آیا می‌توانید‌‌‌ آن‌را مقیاس‌د‌‌‌هی کنید‌‌‌؟

باید‌‌‌ محاسبه کنید‌‌‌ که آیا مد‌‌‌ل کسب‌وکارتان می‌تواند‌‌‌ محصولتان را به بازار ببرد‌‌‌ و سود‌‌‌آور باشد‌‌‌ و آیا به لحاظ مقیاس قابلیت رشد‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌؟ صرفه‌جویی نسبت به…
مطالعه مطلب ...