مرور برچسب

شهاب جوانمردی

شفافیت به توسعه زیست‌بوم نوآوری فناورانه کمک می‌کند

شفافیت داده‌ای، هم باعث بهبود فرآیند سرمایه‌گذاری از طریق کاهش ریسک به صورت مستقیم می‌شود‌ و هم در میان‌مدت با افزایش قابلیت اعتماد به داده‌های موجود، سرمایه‌های جدیدی را هم وارد…
مطالعه مطلب ...