مرور برچسب

توسعه نرم افزار

فس‌فس نکنید!

چابک شوید! در اینجا بازاریابی چابک به کمک شما می‌آید. چابک یا «Agile» روشی در مدیریت پروژه است که بیشتر برای پروژ‌ه‌های توسعه نرم‌افزار از آن استفاده می‌شود. این روش به تیم‌ها کمک…
مطالعه مطلب ...