مرور برچسب

بیدود

بی‌دود برانید!

استارتاپ بیدود با ارائه خدمات استفاده از دوچرخه‌های هوشمند اشتراکی می‌خواهد شرایطی را فراهم کند تا استفاده از دوچرخه در سطح شهر برای شهروندان تسهیل شود و بتوانند تا مقاصد نهایی خود…
مطالعه مطلب ...