مرور برچسب

بورس

مراسم آغاز به كارصندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي

اين صندوق با ١٠ميليارد تومان كارش را آغاز كرد. زرنوخي رييس هيات مديره وي سي هاي ايران ورود صندوق هاي جسورانه به بورس و همايش يلداي كار آفرينان استارتاپي را بعنوان مهمترين اتفاقات…
مطالعه مطلب ...