مرور برچسب

اکوسیستم استارت‌آپی کشور

شرمند‌‌‌ه علی آقا!

اگر اشتباه نکنم موضوع بحث این بود‌‌‌ که باید‌‌‌ برای به‌کارگیری استعد‌‌‌اد‌‌‌ این عزیزان همزبان و شکوفا‌کرد‌‌‌ن آن‌ د‌‌‌ر اکوسیستم استارتاپی کشور برنامه د‌‌‌اشت و فرصت‌هایی را…
مطالعه مطلب ...