سخنرانی آغازین یلدا_1400

تومان

یلدا
سخنرانی آغازین یلدا_1400

تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: اکبر هاشمی

سمت: مدیر همایش

مدت زمان تقریبی: 4دقیقه