محسن حاجی زاده، مدیرعامل ویترین نت در یلدا_1400

150,000 تومان

حاجی زاده
محسن حاجی زاده، مدیرعامل ویترین نت در یلدا_1400

150,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: محسن حاجی زاده

سمت: مدیرعامل ویترین نت

مدت زمان تقریبی: 16دقیقه