خلق رفتارهای ماندگار

118,000 تومان

خلق رفتارهای ماندگار

118,000 تومان

نویسندگان: مارشال گلدسمیت، مایک رایتر

مترجم: محسن وارثی

اگر می‌خواهید رفتارتان را تغییر دهید، بهترین فردی شوید که می‌توانید باشید، برعادت‌های بدی که اسباب دردسرتان‌اند غلبه کنید و در زندگی کمتر افسوس بخورید، پس این کتاب را بخوانید و نصایح آن را فورا به کار بندید.