راه و رسم مربیگری

79,000 تومان

راه و رسم مربیگری

79,000 تومان

راه و رسم مربیگری

نویسنده: مایکل بانگی استانیر

مترجم: سهند حمزه ئی

تاریخ انتشار: زمستان97

شما در مخمصه، کار ملال آور و استیصال گرفتارید. پروراندن عادت مربیگری راهی برای رسیدن به روش بهتر کارکردن است.