سختی کارهای سخت

86,000 تومان

سختی کارهای سخت

86,000 تومان

نویسنده: بن هاروویتز

مترجم: سعید قدوسی نژاد

تاریخ انتشار: پاییز95-چاپ دوم-تابستان96

عجیب بودنت، پیشینه ات و استعدادت را بپذیر.

کلیدهای موفقیت اگر در اینها نباشد، هیچ جای دیگری هم نیستند.