علی رودگر، مربی رشد و بنیانگذار هکربیز یلدا_2021

150,000 تومان

علی رودگر
علی رودگر، مربی رشد و بنیانگذار هکربیز یلدا_2021

150,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: علی رودگر

سمت: مربی رشد و بنیانگذار هکربیز

مدت زمان تقریبی: 21دقیقه