رهبران آخر غذا می‌خورند

86,000 تومان

رهبران آخر غذا می‌خورند

86,000 تومان

نویسنده: سایمون سینک

مترجم: الهام نورانی پور

تاریخ انتشار: زمستان 94- چاپ پنجم

جهانی را تصور کنید که در آن تقریباً همه با انگیزۀ سر کار رفتن از خواب بیدار می‌شوند، زمانی‌که در محل کار حضور دارند احساس امنیت و ارزشمندی می‌کنند و بعد با احساس کامیابی به خانه بازمی‌گردند. رهبران آخر غذا می‌خورند برای آن دسته از رهبران و سازمان‌ها نوشته شده است که خود را به ایجاد محیط‌هایی متعهد می‌کنند که در آنها مردم به‌طور طبیعی با هم برای انجام کارهای چشمگیر همکاری می‌کنند.