رهبر حرفه ای

38,000 تومان

1 در انبار

رهبر حرفه ای

38,000 تومان

نویسنده: کریستینا آزبورن

مترجم: وحید دهقان

تاریخ انتشار: بهار 96

رهبر تصمیم می گیرد و پیغام های جسورانه را ابلاغ می کند، مدیر به پیاده سازی استراتژی ها، ارزیابی عملکرد و اجرای سیستم ها می پردازد.