پوریا بختیاری، کارشناس حوزه کسب و کارهای نوآور در یلدا_1400

110,000 تومان

بختیاری
پوریا بختیاری، کارشناس حوزه کسب و کارهای نوآور در یلدا_1400

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: پوریا بختیاری

سمت: کارشناس حوزه کسب و کارهای نوآور

مدت زمان تقریبی: 17دقیقه