پرسونای مخاطبتان را بشناسید

10,000 تومان

پرسونای مخاطبتان را بشناسید

10,000 تومان

سرفصل های کتاب:

چرا باید استراتژی بازاریابی محتوای خود را برمبنای پرسونای مخاطب
تنظیم کنید؟
چگونه پرسونای مخاطب خود را بشناسید؟
بخش بندی بازار با کمک پرسونای مخاطب
زمان ایجاد پرسونای مخاطب
روشهای تولید محتوای پرسونا محور
دلایلی که نشان میدهد پرسونای مخاطب شما به خوبی کار نمیکند
پرسونای مخاطب یا پرسونای تجربه کاربری؟
7فردمناسب برای استراتژی شخصی سازی بازاریابی محتوا