پدرام سلطانی بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره پرسال در یلدا_1400

110,000 تومان

پدرام سلطانی
پدرام سلطانی بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره پرسال در یلدا_1400

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: پدرام سلطانی

سمت: بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره پرسال

مدت زمان:18دقیقه