پریسا طالبی مشاورمنابع انسانی حوزه برندکارفرمائی و تجربه همکاری یلداسامیت 1400

110,000 تومان

پریسا طالبی
پریسا طالبی مشاورمنابع انسانی حوزه برندکارفرمائی و تجربه همکاری یلداسامیت 1400

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: پریسا طالبی

سمت: مشاورمنابع انسانی حوزه برندکارفرمائی و تجربه همکاری

مدت زمان:15دقیقه