مدیریت استراتژیک بازار

87,000 تومان

مدیریت استراتژیک بازار

87,000 تومان

 دیوید آکر

 دکتر احمد روستا، سید رامین هاشمی

تابستان 1395

این کتاب با ارائه و تشریح مدلی فراگیر، دیدی جامع به مدیریت استراتژیک بازار ایجاد می‌کند و می‌تواند برای دانشجویان و متخصصان دانشگاهی علاقه‌مند به حوزه‌های استراتژی و بازاریابی و همین طور مدیران بازاریابی، سایر مدیران ارشد و استراتژیست‌های سازمان مفید باشد.