مهدی فریدوند، مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران یلدا_2021

110,000 تومان

فریدوند
مهدی فریدوند، مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: مهدی فریدوند

سمت: مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران

مدت زمان تقریبی: 17 دقیقه