مهدی عبادی، مدیرعامل وندار یلدا_2021

110,000 تومان

مهدی عبادی
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: مهدی عبادی

سمت:مدیرعامل وندار

مدت زمان تقریبی: 10دقیقه