حسین مزروعی، مدیرعامل و بنیانگذار آواگیمز یلدا_2021

110,000 تومان

حسین مزروعی
حسین مزروعی، مدیرعامل و بنیانگذار آواگیمز یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: حسین مزروعی

سمت: مدیرعامل و بنیانگذار آواگیمز

مدت زمان تقریبی: 18دقیقه