بررسی چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران و نوآوری در سرمایه گذاری در یلدا_1400

110,000 تومان

سرمایه گذاری
بررسی چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران و نوآوری در سرمایه گذاری در یلدا_1400

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهندگان: حامد ساجدی، مسعود حمیدزاده، وحیدرضا سلیمانی، علی ناظمی و حسین خسروی

سمت: مدیرعامل شناسا،دیر سرمایه گذاری جسورانه فیروزه، مدیرعامل سرمایه گذاری خطرپذیر اسمارتاپ، معاونت سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفائی و مدیرعامل ادوینچر

مدت زمان تقریبی: 80دقیقه