محسن طلایی، مدیرمحصول همکاران سیستم دریلدا_2021

150,000 تومان

طلایی
محسن طلایی، مدیرمحصول همکاران سیستم دریلدا_2021

150,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: محسن طلایی

سمت: مدیرمحصول همکاران سیستم

زمان تقریبی: 21دقیقه