تمرکز بر مشتری؛ راه حل های حرفه ای برای چالش های روزانه

28,000 تومان

1 در انبار

تمرکز بر مشتری؛ راه حل های حرفه ای برای چالش های روزانه

28,000 تومان

 دانشگاه کسب و کار هاروارد- جیمز.ال.هسکت

 سمیه محمدی، مریم شهبازی

 زمستان 1390-چاپ پنجم-زمستان96