ارتباطات حرفه ای

39,000 تومان

ارتباطات حرفه ای

39,000 تومان

نویسنده: جیمز اُرورک

مترجم: احسانه نژاد محمد، محمدعلی معین فر

تاریخ انتشار: بهار 96

اگر ارتباط را انتقال معنی بدانیم، آن گاه برای برقراری ارتباطی موفق، باید درک شما و من از یک چیز واحد، یکسان باشد.