ارائۀ حرفه ای

42,000 تومان

1 در انبار

ارائۀ حرفه ای

42,000 تومان

نویسنده: ایلین پینکاس

مترجم: رضا صادق، لعیا نبی فر

تاریخ انتشار: بهار 96

بی درنگ با اشاره به آنچه مخاطبانتان می خواهند بدانند توجه شان را جلب کنید. از شروع کردن ارائۀ مطلب با پیشینۀ خود و شرکتتان یعنی زمان تأسیس و مکان کنونی اش و مانند آن بپرهیزید.