دکتر محمدرضا اجتهادی، رئیس انجمن فیزیک ایران در یلدا_1400

110,000 تومان

اجتهادی
دکتر محمدرضا اجتهادی، رئیس انجمن فیزیک ایران در یلدا_1400

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: محمدرضا اجتهادی

سمت: رئیس انجمن فیزیک ایران

مدت زمان تقریبی: 18دقیقه