کافه سرمایه روز اول- بخش اول – یلدا سامیت ۲۰۲۱

تومان

کافه سرمایه شنبه
کافه سرمایه روز اول- بخش اول – یلدا سامیت ۲۰۲۱

تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهندگان: وحید امجدی، صادق جبلی، علیرضا پیر، عباس صادق نیا و امین شجاعی

مدت زمان تقریبی: 26دقیقه