کافه سرمایه روز اول – بخش دوم – یلدا سامیت ۲۰۲۱

تومان

کافه سرمایه شنبه
کافه سرمایه روز اول – بخش دوم – یلدا سامیت ۲۰۲۱

تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهندگان: حسین حسینعلی پور، بهنام نیک فر، حانیه فروتن و مصطفی باقری

مدت زمان تقریبی: 29 دقیقه