استراتژی و ابزار مناسب بازاریابی (صفر تا صد یک مدیر استارتاپی)

108,000 تومان

استراتژی و ابزار مناسب بازاریابی (صفر تا صد یک مدیر استارتاپی)

108,000 تومان

شما در این دوره چه می آموزید:

– تغییر نگرش ما چگونه ما را در غلبه بر بحران ها کمک میکند ؟

–  چشم اندازهای فردی و سازمانی مان را چگونه بسازیم ؟

– اهمیت مارکتینگ در تیم های استارت آپی و نقش زمانبدی مارکتینگ در رشد استارت آپ چیست؟

– تفاوت مارکتینگ و تبلیغات و نقش سینرژی بین ارکان بازاریابی چیست؟